३ जानेवारी – नवीन उत्पत्ती

देवाने पहिला मानव मातीपासून घडवला तेव्हा त्याने आपला श्वास त्याच्यात फुंकला आणि तो सजीव झाला. (उत्पत्ती २:७) पण आजच्या मानवाविषयी संत पौल म्हणतो, “कोणी मनुष्य ख्रिस्तात असेल तर तो नवी उत्पत्ती आहे; जुने होऊन गेले आहे, बघा, ते नवे झाले आहे.” (२ करिंथ ५:१७)

नवीन उत्पत्ती म्हणजे काय ह्याचे स्पष्टीकरण पौलाने वेगवेगळ्या प्रकारे केले आहे. पौल आधी देहाच्या कामांची एक यादी देतो: जारकर्म, अमंगळपणा, कामातुरपणा, मूर्तिपूजा, जादूटोणा, वैर, कलह, ईर्ष्या, राग, विरोध, फुटी, गट, मत्सर, धुंदी, दंगल, वगैरे. आणि मग तो सांगतो की, जे ख्रिस्त येशूचे आहेत त्यांनी त्यांच्या देहाला भावनांसहित आणि वासनांसहित वधस्तंभावर खिळले पाहिजे आणि आत्म्याने जगले पाहिजे. (गलती ५:१९-२५)

पौल असेही म्हणतो की, आपण ख्रिस्त येशूत खरोखर पापाला मेलो आहोत, पण देवाला जिवंत आहोत, असे आपण स्वतःला गणले पाहिजे. म्हणून आपण आपल्या मर्त्य शरिरात वासनांच्या अधीन होण्यास पापाला राज्य चालवू देऊ नये. आपण आपले अवयव अनीतीची साधने म्हणून पापाला समर्पण करू नयेत. तर आपण आपले अवयव नीतिमत्वाची साधने म्हणून देवाला समर्पण करावेत. आता आपल्यावर पापाची सत्ता चालणार नाही, कारण आपण देवाच्या कृपेखाली आणलो गेलो आहोत. (रोम ६:११-१४)

नवीन उत्पत्तीचा अर्थ थोडक्यात सांगायचा झाला, तर पौलाच्या शब्दांत, “आता मी जगत नाही, तर ख्रिस्त माझ्या ठायी जगतो.” (गलती २:२०)

(डॉ. रंजन केळकर)

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s